Baza wiedzy

Korekta deklaracji podatkowej po zawiadomieniu o kontroli podatkowej

/Kategoria: Kontrola podatkowa, Przedsiębiorca ma prawo...

Nie ma chyba przedsiębiorcy w kraju, który w momencie otrzymania zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej przez urząd skarbowy nie zdenerwowałby się. To zawsze oznacza poświęcony czas podczas kontroli, co znacznie utrudnia prowadzenie bieżącej działalności. Pamiętaj, że masz prawo do korygowania błędów w swoich rozliczeniach podatkowych nawet wtedy, kiedy urząd zastuka do Twoich drzwi.

Ważne
Otrzymanie zawiadomienia o kontroli nie pozbawia Ciebie prawa do korygowania deklaracji podatkowych za okresy będące przedmiotem planowanej kontroli podatkowej.

Masz ma prawo do skorygowania, uprzednio złożonej deklaracji podatkowej/ zeznania wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn złożenia korekty.

Pisemne uzasadnienie powinno zawierać:

  • Twoje dane (imię i nazwisko/nazwa firmy, dane adresowe, NIP),
  • Datę sporządzenia pisma,
  • Wskazanie adresata (Naczelnik Urzędu Skarbowego w …),
  • Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty,
  • Twój podpis.

Jeżeli korektę wspólnego zeznania podatkowego składasz z małżonkiem, korekta oraz uzasadnienie przyczyn złożenia korekty powinny zawierać dane identyfikacyjne oraz podpisy obojga małżonków.

Jeżeli w konsekwencji złożenia korekty deklaracji podatkowych powstanie obowiązek opłacenia podatku, dodatkowo musisz pamiętać o konieczności zapłacenia odsetek za zwłokę.

W przypadku, gdy skutecznie złożona korekta w ocenie organu podatkowego usuwa wszelkie nieprawidłowości stanowiące podstawę do prowadzenia kontroli podatkowej, organ podatkowy może odstąpić od jej przeprowadzenia.

Uprawnienie do skorygowania deklaracji:

  1. ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej – w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą;
  2. przysługuje nadal po zakończeniu a) kontroli podatkowej, b) postępowania podatkowego – w zakresie nie objętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Korekta złożona w przypadku, o którym mowa w pkt 1, nie wywołuje skutków prawnych.

Autor Barbara Mierosławska Doradca Podatkowy 04926

Podstawna prawna
1. Art. 81, art. 81b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity Dz.U. 2012, poz. 749 ze zm.)

 

Integracja z kontem
Gwarancję zapewnia
Fundusze europejskie
Transakcje obsługuje
Aplikacja mobilna