Baza wiedzy

Ulga na złe długi i sankcja 30% VAT

/Kategoria: Bez kategorii

Ulga na złe długi

na podstawie zmian z ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce.

(zmiany w art. 89a i art. 89b ustawy o VAT)

Regulacje dotyczące wierzyciela

 • Podatnik (wierzyciel) będzie miał prawo do skorygowania podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku nieuregulowanych wierzytelności, od których terminu płatności upłynęło 150 dni (a nie jak obecnie 180 dni) – art. 89a ust. 1 i 1a ustawy o VAT
 • Korekta będzie możliwa w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od terminu płatności wierzytelności, pod warunkiem, że do dnia złożenia deklaracji, w której dokonuje się korekty, wierzytelność nie zostanie uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie. Wierzyciel może zrealizować to prawo w terminie późniejszym, jednak wyłącznie w ciągu 2 lat, licząc od końca roku, w którym została wystawiona faktura dokumentująca nieuregulowaną wierzytelność – art. 89a ust. 2 pkt 5 i ust. 3 ustawy o VAT
 • Korekta powrotna. Zasada dokonania powrotnej korekty w przypadku uregulowania przez kontrahenta całości lub części należności pozostała bez zmian – w przypadku, gdy po złożeniu deklaracji, w której wierzyciel dokonał korekty, jego kontrahent ureguluje należność bądź należność ta zostanie zbyta w jakiejkolwiek formie podatnik (wierzyciel) będzie miał obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego. Korekta ta będzie dokonywana w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana przez kontrahenta lub zbyta. W przypadku częściowego uregulowania należności korekta będzie dokonywana w odniesieniu do tej części – art. 89a ust. 4 ustawy o VAT
 • Zrezygnowano z obowiązku zawiadamiania dłużnika o zamiarze skorygowania przez wierzyciela podstawy opodatkowania oraz podatku należnego. Wierzyciel nie musi już uzyskania potwierdzenia odbioru przez dłużnika ww. zawiadomienia. Nie trzeba więc także przesyłać kopii takiego zawiadomienia do organu podatkowego (uchylono 89a ust. 2 pkt 4 ustawy o VAT)
 • Zmodyfikowano i uzupełniono warunki dokonania korekty. Zgodnie z nowymi wymogami na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji, w której dokonuje się korekty (art. 89a ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT):

– wierzyciel i dłużnik muszą być podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni oraz,

– dłużnik nie może być w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Zmodyfikowano zasadę zawiadamiania organu podatkowego o dokonanej korekcie.

 

Regulacje dotyczące dłużnika

 • podatnik (dłużnik) będzie miał obowiązek skorygowania całości (lub części) uprzednio odliczonego podatku naliczonego wynikającego z faktury jeśli nie ureguluje całości (lub części) należności w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, niezależnie od faktu, czy wierzyciel skorzystał z ulgi na złe długi, czy nie. Korekty tej dokonuje się na bieżąco, bez konieczności korygowania okresu, w którym pierwotnie odliczono podatek wynikający z niezapłaconej faktury (art. 89b ust. 1 ustawy o VAT).
 • Dłużnik nie będzie zobowiązany do dokonania korekty tylko wówczas, gdy ureguluje należność najpóźniej w ostatnim dniu tego okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu płatności tej należności (art. 89b ust. 1a ustawy o VAT)
 • Także dłużnik może dokonać powrotnej korekty, w przypadku uregulowania należności (też częściowego) – art. 89b ust. 4 ustawy o VAT.
 • W przypadku stwierdzenia przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej, iż dłużnik nie dokonał stosownej korekty podatku naliczonego ustalona zostanie sankcja w wysokości 30% kwoty podatku naliczonego podlegającego korekcie. Nie dotyczy to osób fizycznych, które będą podlegać z tego samego tytułu odpowiedzialności karnej na gruncie Kodeksu karnego skarbowego (art. 89b ust. 6 ustawy o VAT)
 • Nowe zasady stosowane będą do wierzytelności, co do których w 2013 r. upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu ich płatności. Dłużnik będzie więc obowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym ten 150 dzień upłynął. Jeśli zatem ten 150. dzień upłynie w styczniu 2013 r. to już w deklaracji za ten miesiąc lub pierwszy kwartał 2013 r. (jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie) wystąpi obowiązek dokonania korekty (art. 23 ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce).

 

Zmiany wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług.

 • nowe wzory deklaracji podatkowych VAT-7, VAT-7K oraz VAT-7D ( deklaracje dotyczące korekty z tytułu nieuregulowanych wierzytelności).
Integracja z kontem
Gwarancję zapewnia
Fundusze europejskie
Transakcje obsługuje
Aplikacja mobilna