Baza wiedzy

Zmiany w fakturach w 2014 r. – faktura czy rachunek

/Kategoria: Kontrola podatkowa, Księga przychodów i rozchodów, Nieustające zmiany przepisów, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podatek od towarów i usług - VAT, SuperKsięgowa.pl

faktura czy rachunekZ początkiem 2014 roku jak zwykle nastąpiły zmiany w fakturach w 2014. Płatnicy podatku VAT stanęli w obliczu zmian w podatku od towarów i usług. Tym razem zmiany też dopadły podatników nie zarejestrowanych i korzystających ze zwolnienia z tego podatku.

> Biuro rachunkowe Warszawa – SPRAWDŹ, ile możesz zaoszczędzić

Do końca roku 2013 podział był prosty podatnicy podatku VAT wystawiali faktury, a „nie VAT-owcy” rachunki i wszystko było jasne. W tym roku również nie VAT-owcy mogą wystawiać faktury, a w niektórych przypadkach nawet muszą. Poznaj jakie są zmiany w fakturach w 2014 r.

Jak było w zeszłym roku?

FAKTURY do 31 grudnia 2013 r.

Wystawiali podatnicy VAT (od 1 stycznia 2013 r. – mogli je również wystawiać zarejestrowani podatnicy VAT zwolnieni).

RACHUNKI do 31 grudnia 2013 r.

Wystawiali zwolnieni podatnicy z podatku VAT (od 1 stycznia 2013 r. podatnicy zarejestrowani zwolnieni z podatku VAT mogli wystawić zamiast rachunków faktury, to zależało od ich wyboru).

Jak jest od 1 stycznia?

Rachunki od 1 stycznia 2014 r.

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą korzystający ze zwolnienia z podatku VAT może wystawiać rachunki, ale na żądanie nabywcy musi i tak wystawić fakturę.

Tym samym rachunki „tracą na ważności” i praktycznie może się stać tak, że po wystawieniu rachunku, będziesz musiał i tak wystawić fakturę VAT, bo nabywca zażąda i pamiętaj, że masz taki obowiązek. Z tego względu od początku roku 2014 r. wystawiając faktury VAT nie narazisz się na podwójne wystawianie dokumentów sprzedaży.

Zakres danych jaki powinna zawierać faktura dla podatników zwolnionych z podatku został ograniczony. W przepisach są wymagane dane, które musi zawierać faktura dla różnych grup podatników. Poza tym nie ma znaczenia jak nazwiesz dokument sprzedaży i tak w świetle nowych przepisów będzie on fakturą. Ale, jeżeli Twoja sprzedaż korzysta ze zwolnienia, to może się zdarzyć, że pomimo tego, że nadal będziesz wystawiać rachunki, to powinieneś również na nim umieścić podstawę prawną zwolnienia.

Faktury od 1 stycznia – zmiany w fakturach w 2014


Poznaj zmiany w fakturach w 2014. Podatnicy podatku VAT muszą wystawić dla innych przedsiębiorców oraz na żądanie osoby prywatnej. Podatnicy zwolnieni z podatku VAT muszą wystawiać na żądanie nabywcy.

Ważne
Od 1 stycznia 2014 r. fakturą jest każdy dokument, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, zawierający niezbędne dane przewidziane w ustawie oraz aktach wykonawczych. Nie ma znaczenia, czy dokument będzie miał nazwę „rachunek” , czy „faktura” i jeżeli będzie zawierał niezbędne dane będzie traktowany jak faktura.

Faktury wystawiane przez podatników VAT – zmiany w fakturach w 2014

Faktury wystawiane przez podatników VAT powinny zawierać co najmniej:

1) datę wystawienia;

2) kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;

3) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;

4) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt. 24 lit. a,

5) numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej,

6) datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;

7) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;

8) miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;

9) cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);

10) kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;

11) wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

12) stawkę podatku;

13) sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;

14) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

15) kwotę należności ogółem;

16 ) w przypadku korzystania z kasowej metody rozliczania podatku VAT wyrazy -„metoda kasowa”;

17) w przypadku nabycia towarów lub usług od podatnika wystawienia w imieniu i na rzecz tego podatnika faktury, wyrazy – „samofakturowanie”;

18) w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi – wyrazy „odwrotne obciążenie”;

19) w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie rodzaju dokonywanej sprzedaży wskazanie:

a) przepisu ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku,

b) przepisu dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług, lub

c) innej podstawy prawnej wskazującej na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia.

Taki zakres danych został określony dla podatników VAT. Jeżeli więc jesteś podatnikiem tego podatku, to zakres tych danych musisz umieszczać w wystawianych przez siebie fakturach. Nie oznacza to jednak, że nie możesz w fakturze umieszczać innych danych, jeżeli masz taka potrzebę.
Jeżeli natomiast korzystasz ze zwolnienia z podatku VAT, to przy wystawianiu faktur zostały dla Ciebie przewidziane uproszczenia i zakres danych, które musisz umieścić na fakturze został ograniczony. Przy czym dla różnych grup jest on inny. Jeżeli chcesz ustalić jakie dane obowiązkowo musisz umieszczać na fakturze, to ustal najpierw do której z grup podanych poniżej należysz.

Faktury wystawiane przez podatników zwolnionych z VAT – zmiany w fakturach w 2014

Poznaj zmiany w fakturach w 2014. Dla podatników zwolnionych z podatku VAT zakres obowiązkowych danych na fakturze został ograniczony. Rozróżniono zasadniczo trzy grupy podatników zwolnionych:

Pierwsza grupa – sprzedaż zwolniona podmiotowo

Ze względu na obrót – limit na rok 2014 to 150.000 zł, dla kontynuujących działalność i 150.000 zł liczone proporcjonalnie dla rozpoczynających działalność w ciągu roku.

Jeżeli należysz do tej grupy, to wystawiana przez Ciebie faktura powinna zawierać co najmniej:

a) datę wystawienia,

b) numer kolejny,

c) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,

d) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,

e) miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,

f) cenę jednostkową towaru lub usługi,

g) kwotę należności ogółem.

Druga grupa – sprzedaż zwolniona przedmiotowo

Ze względu na rodzaj sprzedaży (do takich usług zalicza się np. usługi dentysty, lekarza, najem mieszkania na cele mieszkaniowe, …)

Z tej grupy zostało wyłączone pośrednictwo finansowe i usługi ubezpieczeń.

Jeżeli należysz do tej grupy i wystawisz fakturę dokumentującą dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie:

      • art. 43 ust. 1 pkt. 2-6, 8-36 ustawy o podatku od towarów i usług;
      • przepisów wydanych w oparciu o art. 82 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług;

to Twoja faktura powinna zawierać:

a) datę wystawienia,

b) numer kolejny,

c) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,

d) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,

e) miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,

f) cenę jednostkową towaru lub usługi,

g) kwotę należności ogółem,

h) wskazanie przepisu ustawy, lub innej podstawy prawnej, zgodnie z którą podatnik stosuje zwolnienie od podatku.

Trzecia grupa – usługi pośrednictwa finansowego i ubezpieczeń itp.

Jeżeli należysz do tej grupy, to wystawiana przez Ciebie faktura powinna zawierać co najmniej:

a) datę wystawienia,

b) numer kolejny,

c) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług,

d) nazwę usługi,

e) kwotę, której dotyczy dokument.

Ważne
Zauważ, że faktury wystawiane przez podatników zwolnionych z podatku VAT ze względu na obrót i wykonujących usługi pośrednictwa finansowego i ubezpieczeń nie muszą zwierać podstawy prawnej zwolnienia.

Natomiast podatnicy korzystający ze zwolnienia z podatku VAT ze względu na przedmiot sprzedaży (np. lekarz, dentysta, pielęgniarka) na fakturze muszą umieścić podstawę prawną zwolnienia.

Przykład

Lekarz lub dentysta na fakturze powinien podać:
Art. 43 ust.1 pkt. 19 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 nr 177 poz. 1054 z późn. zm.)
Pielęgniarka lub położna na fakturze powinna podać:
Art. 43 ust.1 pkt. 19 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 nr 177 poz. 1054 z późn. zm.)

Nauczyciel za prowadzone korepetycje na fakturze powinien napisać:
Art. 43 ust.1 pkt. 27 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 nr 177 poz. 1054 z późn. zm.)

Jednym słowem musisz odnaleźć w przepisach podstawę prawną zwolnienia Twojej sprzedaży i umieszczać taką informację na fakturach.

Przedsiębiorcy zwolnieni z VAT nie muszą potwierdzać każdej sprzedaży na rzecz innego przedsiębiorcy lub osoby prywatnej dokumentem sprzedaży. Ale jeśli klient sobie tego wyraźnie zażyczy mają obowiązek wystawienia faktury.

Ważne
Jeśli przedsiębiorca (bez znaczenia czy jest VAT-owcem, czy też nie) zostanie zobowiązany do wystawienia dowodu sprzedaży, to od 1 stycznia 2014 r. tym dokumentem jest faktura, a nie rachunek.

Istotną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę jest to, że faktury dla czynności zwolnionych z VAT z reguły powinny zawierać podstawę zwolnienia tzn. podanie konkretnego przepisu, z którego wynika zwolnienie z VAT (tak jak zostało to pokazane w przykładzie). Nie dotyczy to zwolnienia podmiotowego (podatników VAT zwolnionych ze względu na obrót) oraz usług finansowych.
Wszyscy pozostali np. świadczący usługi medyczne, udzielający korepetycji czy wynajmujący mieszkania, muszą obowiązkowo podawać podstawę zwolnienia na wystawianych fakturach

Ważne
Oznacza to, że jeśli osoba prywatna wynajmuje lokal mieszkalny, to od 1 stycznia 2014 r. na żądanie najmującego będzie zobowiązana do wystawienia faktury, a co więcej – obowiązkowego podania podstawy zwolnienia z VAT. W świetle ustawy o VAT taka osoba prowadzi działalność gospodarczą i obowiązują ją przepisy o VAT.

Autor
Barbara Mierosławska
Doradca Podatkowy 04926

Podstawna prawna

  1. Art. 87 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.)
  2. Art. 106o-106q ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 nr 177 poz. 1054 z późn. zm.)
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. 2013 poz. 1485)
Integracja z kontem
Gwarancję zapewnia
Fundusze europejskie
Transakcje obsługuje
Aplikacja mobilna