Baza wiedzy

Zmiany w PIT

/Kategoria: Bez kategorii

Zmiany wynikające z ustawy z dnia 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów (art. 22 ust. 9 pkt 1-3, ust. 9a i ust. 10a, art. 32 ust. 7 ustawy o PIT) 

 • Łączna suma 50% kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie będzie mogła przekroczyć w roku podatkowym kwoty 42.764 zł (art. 22 ust. 9a ustawy o PIT). Dotyczy to wszystkich uzyskanych przez podatnika w danym roku przychodów, w stosunku do których przysługuje zryczałtowane 50% koszty uzyskania przychodów (zarazem na podstawie umów cywilnoprawnych, jak i z umowy o pracę).
 • Podatnik będzie miał jednak prawo do odliczenia kosztów faktycznie poniesionych, wyższych niż 42.764 zł, jeżeli będzie posiadał dowody, że w istocie koszty przekroczyły tę kwotę (art. 22 ust. 10 ustawy o PIT).
 • Po zmianie, podatnik, będący pracownikiem będzie miał prawo do złożenia płatnikowi oświadczenia o niestosowaniu przy obliczaniu zaliczek na podatek 50% kosztów uzyskania przychodów. Oświadczenie takiezobliguje płatnika do zaprzestania potrącania 50% kosztów, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik je złożył. Wprowadzona zmiana ma pozwolić podatnikowi, uzyskującemu przychody od kilku płatników stosujących 50% koszty, uniknąć przy rozliczeniu rocznym dopłaty podatku. Oświadczenie takie składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego (art. 32 ust. 7 oraz art. 41 ust. 11 ustawy o PIT).

Ulga z tytułu użytkowania Internetu

 • Ulga internetowa nie będzie już przysługiwała osobom, które korzystały z niej w latach poprzednich. Prawo do ulgiinternetowej będą mieli wyłącznie podatnicy, którzy w poprzednich latach nie korzystali z tego odliczenia. Przy czym osoby te będą mogły korzystać z ulgi internetowej tylko w dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych(art. 26 ust. 6h ustawy o PIT). Warunkiem jest również nieskorzystanie z ulgi w okresie poprzedzającym te lata. Przykładowo podatnik, który po raz pierwszy skorzysta z ulgi internetowej w zeznaniu podatkowym składanym za 2012r., będzie miał prawo do tej ulgi jeszcze tylko w rozliczeniu podatku dochodowego za 2013 r. (art. 2 ustawy z dnia 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o PIT).
  • Nie zmienia się wysokość odliczenia – nadal będzie obowiązywał limit pomniejszenia dochodu o wydatki nie przekraczające kwoty 760 zł rocznie.

Ulga z tytułu wychowywania dzieci

 • Ulga z tytułu wychowywania dzieci (ulga prorodzinna) podlega odliczeniu od podatku dochodowego, obliczonegowedług skali podatkowej. Z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać osoby, które spełniają przesłanki z art. 27f ustawy o PIT. Zmienione zostały zasady korzystania z tej ulgi. Rodzice, którzy wychowują troje i więcej dzieci uzyskają prawo do wyższej ulgi, natomiast względem rodziców, którzy wychowują jedno dziecko, prawo do tej ulgi zostanieograniczone, poprzez wprowadzenie limitu dochodów.
 • Rodzice z jednym dzieckiem będą mogli skorzystać z ulgi prorodzinnej, w wysokości 92,67 zł miesięcznie (art. 27f ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT):
  • jeżeli łączne dochody małżonków pozostających przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim nie przekroczą w skali roku kwoty 112.000 zł,
  • w przypadku osoby, która nie pozostaje w związku małżeńskim (również przez część roku podatkowego) ispełnia kryteria do uznania jej za osobę samotnie wychowującą dziecko w rozumieniu art. 6 ust. 4 ustawy o PIT – o ile dochody tej osoby nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 112.000 zł,
  • w przypadku osoby, która nie pozostaje w związku małżeńskim (również przez część roku podatkowego) i nie wychowuje dziecka samotnie – jeżeli jej dochody nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 56.000 zł.
 • Po zmianie art. 27f ust. 2d ustawy o PIT, za podatnika pozostającego w związku małżeńskim ustawodawca nie uważa osoby, w stosunku do której orzeczono separację oraz osoby pozostającej w związku małżeńskim, którejmałżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.
 • łącznej kwocie dochodów, których wysokość pozwala rodzicom jednego dziecka na skorzystanie z  ulgiprorodzinnej, należy uwzględnić uzyskane w danym roku dochody, które podlegają opodatkowaniu:
  • według skali podatkowej określonej w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli m.in. dochody ze stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście (np. z umów zlecenia i o dzieło, z tytułu powołania do składu zarządu lub rady nadzorczej osoby prawnej), z działalności gospodarczej, z działów specjalnych produkcji rolnej, z emerytur i rent,
  • na zasadach określonych w art. 30b ustawy o PIT, czyli m.in. dochody z odpłatnego zbycia papierówwartościowych oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółce posiadającej osobowość prawną,
  • 19% podatkiem liniowym na podstawie art. 30c ustawy o PIT, czyli dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej.

 

 

Dochody te obliczone będą jako nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania oraz pomniejszone o zapłacone (lub potracone przez płatnika ze środków podatnika) składki na ubezpieczenia społeczne (art. 27f ust. 2a znowelizowanej ustawy o PIT).

 • W odniesieniu do rodziców, którzy posiadają dwoje dzieci, dotychczasowe zasady korzystania z ulgi prorodzinnejnie ulegną zmianie. Oznacza to, ze będą oni mogli korzystać z ulgi prorodzinnej (w wysokości 92,67 zł miesięcznie, a w skali roku 1112,04 zł) na każde dziecko. Omawiane odliczenie przysługuje również w sytuacji, gdy kolejne dziecko urodziło się 31 grudnia (art. 27f ust. 2b ustawy o PIT).
 • Rodzice, którzy posiadają troje i więcej dzieci, od 1 stycznia 2013 r. będą mogli korzystać
  z ulgi prorodzinnej (art. 27 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT):
  • na pierwsze i na drugie dziecko odpowiednio w wysokości 92,67 zł za każdy miesiąc kalendarzowy (tj. w skali roku po 1112,04 zł),
  • na trzecie dziecko w wysokości 139,01 zł za każdy miesiąc kalendarzowy (tj. 1.668,12 zł rocznie),
  • na czwarte i każde kolejne dziecko w wysokości 185,34 zł za każdy miesiąc kalendarzowy (tj. 2.224,08 zł w skali roku).

Zmiany wynikające z ustawy z dnia 16 listopada 2012r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (ustawa nowelizująca i uzasadnienie załączone do zastawienia zmian w VAT)

Obowiązkowa korekta kosztów przez dłużnika 

 • Nowo dodany art. 24d ustawy o PIT, nakłada na podatnika obowiązek korekty kosztów uzyskania przychodów (i odpisów amortyzacyjnych) w przypadku nieuregulowania należności (art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 16 listopada 2012r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce).
 • Zmniejszenia (korekty) kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą
  z niezapłaconych faktur, rachunków, umów lub innych dokumentów, dokonuje się w miesiącu, w którym mija 30 dni od daty upływu terminu płatności lub w przypadku gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, w miesiącu, w którym upływa 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów.
 • Jeżeli w miesiącu, w którym podatnik ma obowiązek dokonania korekty kosztów, nie ponosi kosztów lub poniesione koszty są niższe od kwoty zmniejszenia, wówczas ma obowiązek zwiększenia kwoty przychodu o kwotę o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów (art. 24d ust. 5 ustawy o PIT).
 • Korektę należy również dokonać w przypadku nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabyciawartości niematerialnych i prawnych, do tej części odpisów amortyzacyjnych, które podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów (art. 24d ust. 6 ustawy o PIT).
 • Zaplata po dokonaniu korekty będzie skutkowała ponownym zwiększeniem kosztów.
Integracja z kontem
Gwarancję zapewnia
Fundusze europejskie
Transakcje obsługuje
Aplikacja mobilna