Dla aktualnych Klientów opieka@superksiegowa.pl +48 (22) 100 50 60 pon. – pt.: 9:00-17:00

Dla nowych Klientów kontakt@superksiegowa.pl
+48 (22) 100 67 62 pon – pt.: 9:00-17:00

CashDirector S.A.  Al. Jerozolimskie 96,

00-807  Warszawa

Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
• NIP 5222885734 • REGON 141400865 • KRS 0000424600 • wpłacony kapitał zakładowy: 17.251.055,- zł

projekt i wykonanie studiokreatywa.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020 CashDirector S.A.

Operatorem platformy Superksięgowa.pl jest CashDirector S.A.  Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

Wsparcie techniczne i księgowe

Korzystaj ze wsparcia księgowych, kadrowych,
specjalistów ds. podatków oraz doradców.

Księgowi są do Twojej dyspozycji od poniedziałku
do piątku od 9 do 17. Infolinia: 22 100 67 62

CashDirector S.A.  Oddział w Toruniu

ul. Szewska 4/2,

87-100 Toruń

CashDirector S.A.  Warszawa

Al. Jerozolimskie 96,

00-807 Warszawa

CashDirector S.A.  Oddział w Lublinie

ul. Rusałka 17

20-103 Lublin

ODDZIAŁY
FIRMA

Polityka prywatności

POMOC

Regulamin
serwisu Superksięgowa - Pakiet GIGpass S

 

Obowiązuje od dnia 15.03.2021

 

Spis treści

I. Postanowienia ogólne. 1

II. Definicje. 1

III. Dostępność Usług.. 2

IV. Rodzaj i zakres Usług.. 3

V. Faktury elektroniczne Użytkownika.. 4

VI. Wyłączenia. 5

VII. Warunki techniczne. 5

VIII. Zasady bezpieczeństwa.. 5

IX. Dostęp do Serwisu.. 6

X. Obowiązki Użytkownika.. 6

XI. Obowiązki Operatora.. 7

XII. Dane Użytkownika/Przetwarzanie danych osobowych.. 8

XIII. Opłaty. 9

XIV. Korespondencja/Powiadomienia.. 9

XV. Zasady odpowiedzialności 10

XVI. Postępowanie reklamacyjne / informacje o nieprawidłowościach.. 11

XVII. Ochrona praw własności intelektualnej 11

XVIII. Zmiany Regulaminu.. 12

XIX. Postanowienia końcowe. 12

 

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 6 lutego 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późniejszymi zmianami) CashDirector S.A. z siedzibą w Warszawie ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną („Regulamin”).
 2. Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez CashDirector S.A. usług drogą elektroniczną, a w szczególności za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie po zalogowaniu się na stronie https://giglike.superksiegowa.pl
 3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług oferowanych przez Serwis, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoczęcia przesyłania danych.
 4. Majątkowe prawa autorskie do Serwisu stanowią własność Operatora lub zostały udostępnione na podstawie stosownej umowy i podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. z dnia 6 czerwca 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z późniejszymi zmianami) (dalej: „Prawo autorskie”).

 

II. Definicje

Adres e-mail Użytkownika – oznacza adres e-mail podany w trakcie rejestracji w Serwisie Giglike i przekazany przez Giglike do Operatora (aktualizowany w trakcie korzystania z Serwisu).

 

Dzień Roboczy – oznacza każdy dzień pomiędzy poniedziałkiem a piątkiem z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Fakturowanie – oznacza Funkcjonalność zdefiniowaną w punkcie IV.2.

 

Funkcjonalność – oznacza rodzaj Usługi elektronicznej w postaci funkcji Serwisu umożliwiającej Użytkownikowi tworzenie oraz przetwarzanie dokumentów i danych Użytkownika.

 

Giger – oznacza osobę fizyczną prowadząca działalność gospodarczą będącą beneficjentem Usług Giglike, na rzecz której Operator świadczy Usługi, w szczególności usługi, o których mowa w punkcie IV Regulaminu.

 

Giglike – oznacza GIGlike spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Warszawie (02-704) przy ul. Fort Piłsudskiego 22/3, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr: 825479, NIP: 5213888437, o kapitale zakładowym w wysokości: 57.700 zł.

 

INBOX – oznacza Funkcjonalność zdefiniowaną w punkcie IV.3.

 

Okres rozliczeniowy – oznacza miesiąc kalendarzowy.

 

Operator – oznacza Spółkę CashDirector S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000424600, NIP: 5222885734, o kapitale zakładowym 16 017 651 zł, w pełni opłaconym.

 

Pakiet GIGpass S lub Pakiet – oznacza zestaw Funkcjonalności Serwisu obejmujący Funkcjonalność Fakturowanie, INBOX oraz Moja Księgowość.

 

Regulamin – oznacza niniejszy dokument akceptowany przez Użytkownika przy pierwszym logowaniu do Serwisu.

 

Serwis – oznacza Serwis internetowy, którego Operatorem jest CashDirector dostępny pod adresem określonym w punkcie I.2 Regulaminu, umożliwiający korzystanie drogą elektroniczną z usług informatycznych, o których mowa w punkcie IV Regulaminu.

 

Serwis Giglike – oznacza serwis internetowy, którego operatorem jest Giglike, za pomocą którego Giggerzy uzyskują dostęp do różnego rodzaju usług wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Usług CashDirector.

 

Usługa – oznacza usługę informatyczną świadczoną drogą elektroniczną przez Operatora za pomocą Serwisu polegającą na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych w celu ich przetworzenia przez Operatora na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. z dnia 9 grudnia 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 z późniejszymi zmianami).

 

Usługi Giglike – oznacza usługi wspierające prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczone dla przedsiębiorców dostępne dla Giggerów za pośrednictwem Serwisu Giglike.

 

Użytkownik – oznacza osobę fizyczną - przedsiębiorcę w rozumieniu art. 43(1) Kodeksu cywilnego, uprawnionego do korzystania z usług Serwisu w związku z posiadanym przez niego statusem Gigera.

 

III. Dostępność Usług

 1. Serwis dostępny jest dla Gigerów – beneficjentów Usług Giglike, którzy zostali wskazani przez Giglike jako uprawnieni do korzystania z Funkcjonalności Pakietu GIGpass S i których dane zostały przekazane przez Giglike. Udostępnienie Funkcjonalności Serwisu następuje po zaakceptowaniu przez Użytkownika Regulaminu i aktywowaniu dostępu do Serwisu.
 2. W razie utraty statusu Gigera dostęp do Serwisu zostanie zablokowany pierwszego dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu, w którym Użytkownikowi przysługiwał status Gigera.
 3. Dostęp do Serwisu zostanie zablokowany w przypadku gdy:
 • Użytkownik złoży oświadczenie o niewyrażeniu zgody na nową treść Regulaminu, poprzez wysłanie go na adres giglike@superksiegowa.pl,
 • Użytkownik zażąda zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w zakresie uniemożliwiającym dalsze udostępnianie Usług Serwisu,
 • w powyższych przypadkach Operator poinformuje o tym Giglike.
 1. O ile Użytkownik chce skorzystać z uprawnień, o których mowa w ust.3 pkt (i) i (ii), to przed złożeniem stosownych oświadczeń powinien samodzielnie pobrać oraz zarchiwizować swoje dane i dokumenty znajdujące się w Serwisie. Dane i dokumenty przechowywane będą w Serwisie przez okres 60 dni od złożenia oświadczenia przez Użytkownika, a po tym okresie zostaną bezpowrotnie usunięte, z zastrzeżeniem postanowień punktu XII.13., chyba że przed upływem 60 dni Użytkownik odwoła, zmieni lub złoży nowe oświadczenia, co umożliwi ponowne udostępnienie mu Usług Serwisu. Dane które są niezbędne do ustalenia ewentualnej odpowiedzialności Użytkownika, bądź Operatora lub dane potrzebne do dochodzenia roszczeń przez Operatora będą przechowywane zgodnie z okresem przedawnienia roszczenia powiększonym o 6 miesięcy.
 2. W razie gdy Użytkownik:
 • nie przestrzega postanowień Regulaminu,
 • podejmuje działania zmierzające do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie, w szczególności podejmuje próby nieuprawnionego dostępu do przedmiotowych danych,
 • wykorzystuje usługi Serwisu do celów niezgodnych z prawem,
 • działa na szkodę Operatora,

Operator wezwie Użytkownika do zaprzestania tych działań w terminie 5 dni roboczych. Kopia wezwania zostanie przekazana do Giglike. W razie kontynuowania działań przez Użytkownika, Operator zablokuje Użytkownikowi dostęp do Serwisu.

 

IV. Rodzaj i zakres Usług

 1. Operator zobowiązuje się do świadczenia drogą elektroniczną usług związanych z tworzeniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem obrazów dokumentów i danych Użytkownika wprowadzonych do Serwisu, które związane są wyłącznie z prowadzoną działalnością gospodarczą Użytkownika, na rzecz osób, o których mowa w punkcie III.1, na warunkach i w zakresie opisanym w definicji Pakietu.
 2. Funkcjonalność „Fakturowanie” obejmuje:
 • listę faktur sprzedaży,
 • wystawianie faktur sprzedaży, w tym w walutach innych niż PLN,
 • wystawianie faktur zaliczkowych,
 • wystawianie faktur proforma i dowodów wewnętrznych,
 • wystawianie duplikatów faktur,
 • wystawianie faktur korygujących
 • definiowanie wzorców faktur cyklicznych;
 • generowanie faktur w postaci plików PDF;
 • wysyłanie plików PDF pocztą e-mail;
 • dodawanie i edycję danych kontrahentów;
 • automatyczne pobieranie danych kontrahentów krajowych z bazy GUS.
 • indywidualizacja wydruku faktury:
 1. dodawanie loga do faktury,
 2. dodawanie reklamy do faktury w formie podkładu PDF,
 3. zmiana kolorów wybranych elementów,
 • możliwość definiowania schematu numerowania faktur zgodnie z dostępnym wzorcem modułów numeracji;
 • wystawianie faktur rozliczających zaliczkę;
 • wystawianie faktur sprzedaży na podstawie faktur proforma.
 1. Funkcjonalność „INBOX” obejmuje:
 • możliwość wgrania skanów dokumentów;
 • możliwość wysłania plików PDF dokumentów na zdefiniowany w systemie adres e-mail;
 • możliwość wykonania zdjęć za pośrednictwem aplikacji mobilnej;
 • przeglądanie skanów dokumentów, z możliwością ich kategoryzacji;
 • wprowadzanie dokumentów na podstawie skanów;
 • przeglądanie skanów dokumentów zaklasyfikowanych;
 • możliwość zaproszenia księgowej/księgowego;
 • dostęp dla księgowej/księgowego do skanów dokumentów za pomocą danych autoryzacyjnych zdefiniowanych podczas akceptowania przez księgową/księgowego zaproszenia z możliwością pobrania skanów do księgowania w innym systemie księgowym.
 • wysyłanie dokumentów w formie elektronicznej do księgowej/księgowego;
 • przypomnienia o terminach zapłat dokumentów kosztowych;
 • automatyczne odczytywanie danych z faktur pod kontrolą i z ewentualnymi poprawkami Gigera (OCR).
 1. Funkcjonalność „Moja księgowość” obejmuje m.in.:
 • ręczne rejestrowanie faktur zakupowych;
 • listę faktur zakupowych do zaksięgowania;
 • mechanizm automatycznego wyliczania zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego przedsiębiorcy/wspólnika w następujących przypadkach:
 1. opłacania tylko ubezpieczenia zdrowotnego;
 2. opłacania składek na ubezpieczenie społeczne od podstawy stanowiącej 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek;
 3. od podstawy stanowiącej 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.
 4. od podstawy pomiędzy 30% a 60% dla tzw. „małego ZUSu plus’
 • mechanizm generowania deklaracji, plików JPK, przeglądania deklaracji, oznaczania ich jako zapłacone, drukowania do PDF, w tym mechanizmy automatyczne:
 1. automatyczne naliczanie amortyzacji na bazie danych w ewidencji środków trwałych;
 2. wyliczanie zobowiązań z tytułu zaliczek na podatek dochodowy (generowanie kalkulacji PIT właścicieli);
 3. wysyłanie plików JPK profilem zaufanym i uzyskiwanie UPO na warunkach określonych w Regulaminie tej funkcjonalności;
 • możliwość kasowego rozliczenia VAT;
 • generowanie pliku JPK_V7 wraz z wyliczeniem zobowiązania z tytułu podatku VAT;
 • generowanie pliku JPK_FA i JPK_PKPIR;
 • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (PKPiR);
 • prowadzenie rejestrów VAT (sprzedaży i zakupów);
 • zestawienie podsumowujące oraz wydruk PKPiR;
 • zestawienie podsumowujące oraz wydruk rejestrów VAT;
 • możliwość dokonywania remanentów;
 • funkcję zamykania miesiąca;
 • prowadzenie listy pojazdów;
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów;
 • prowadzenie listy umów leasingu;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych.
 1. Operator może w dowolnej chwili zmienić Funkcjonalności Serwisu wprowadzając nowe funkcje i udogodnienia dla Użytkowników lub dokonując zmian w istniejących Funkcjonalnościach poprzez ich dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa.
 2. Operator zapewnia wsparcie techniczne i merytoryczne w dni robocze w godzinach 9-17.

 

V. Faktury elektroniczne Użytkownika

 1. Użytkownik może korzystając z Funkcjonalności „Fakturowanie” wysyłać wystawiane przez siebie faktury w formie elektronicznej (format PDF), biorąc na siebie odpowiedzialność i obowiązek uzyskania uprzedniej akceptacji tego sposobu przesyłania faktur przez odbiorcę faktury.
 2. Operator zapewni autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury w formie elektronicznej poprzez podpisanie jej kluczem wygenerowanym przez Operatora, jeśli zostanie przez Użytkownika zaznaczona odpowiednia opcja w zakładce Ustawienia Serwisu.
 3. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić archiwizację faktur przesyłanych drogą elektroniczną w sposób zgodny z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (tj. z dnia 9 grudnia 2019 r., Dz.U. z 2020 poz.106 z późniejszymi zmianami – dalej „Ustawa o VAT”).

 

VI. Wyłączenia

 1. Funkcjonalność „Fakturowanie” nie obejmuje wystawiania faktur: VAT marża, faktur VAT-RR.
 2. Serwis nie zapewnia:
 • wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy dla wielu źródeł przychodów;
 • możliwości samodzielnego naliczania płac;
 • rozliczania Użytkowników będących rolnikami ryczałtowymi;
 • rozliczania Użytkowników rozliczających się z podatku VAT na zasadzie marży;
 • możliwości ustalania przez Użytkownika, celem automatycznego wyliczenia należnej składki, podstawy wyliczenia składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy/ wspólnika innej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek oraz wszystkich innych przypadków poza opisanymi w punkcie IV.4.

 

VII. Warunki techniczne

 1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług Serwisu:
 • połączenie z siecią Internet oraz aktywna przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera Użytkownika dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW. Operator zaleca Użytkownikowi korzystanie z najbardziej aktualnych przeglądarek: Google Chrome, FireFox lub Internet Explorer. Operator nie gwarantuje kompatybilności Serwisu z innymi dostępnymi na rynku przeglądarkami.
 • Użytkownik winien również posiadać konto poczty elektronicznej e-mail oraz telefon komórkowy do odbierania wiadomości SMS.
 • Użytkownik zobowiązany jest do zapewnienia sobie wszelkich urządzeń lub oprogramowania niezbędnych do korzystania z Serwisu i jego Funkcjonalności we własnym zakresie.
 1. Do przeglądania lub drukowania wydruków generowanych przez Serwis konieczne jest posiadanie programu do przeglądania i drukowania plików PDF (np. Acrobat Reader).

 

VIII. Zasady bezpieczeństwa

 1. Komputer Użytkownika Serwisu oraz jakiekolwiek inne urządzenia pozwalające na korzystanie z Usługi powinno być wyposażone w często aktualizowany (najlepiej automatycznie) program antywirusowy i program typu firewall (program zapobiegający niepowołanemu dostępowi z sieci).
 2. Użytkownik Serwisu powinien zadbać o systematyczne wgrywanie łat (patch) i poprawek do oprogramowania.
 3. Nie należy używać komputerów oraz jakichkolwiek innych urządzeń pozwalających na korzystanie z Usługi niezabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych – np. komputerów w kawiarenkach internetowych.
 4. Użytkownik w procesach pierwszego logowania, logowania do Serwisu oraz w procesie odzyskiwania hasła powinien upewnić się czy połączenie z Serwisem realizowane jest w bezpiecznym, szyfrowanym protokole – HTTPS. Zaleca się sprawdzanie informacji o ważności i weryfikacji certyfikatu bezpieczeństwa.
 5. Użytkownik powinien zabezpieczać swoje hasła do Serwisu, tak by chronić je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich .
 6. Jeżeli Użytkownik dostrzeże oznaki błędnego lub nietypowego funkcjonowania Serwisu, niezwłocznie powinien przerwać korzystanie z Serwisu i zgłosić problem Operatorowi.

 

IX. Dostęp do Serwisu

Logowanie do Serwisu dla Użytkowników i zaproszonych księgowych następuje poprzez stronę logowania https:/giglike.superksiegowa.pl, z wyłączeniem przypadków logowania się księgowych zaproszonych przez Użytkowników funkcjonalnością Moja Księgowa – zaproś księgową.

 

X. Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest, przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu i wygenerowaniem pierwszego dokumentu, do wprowadzenia prawidłowych, kompletnych i zgodnych ze stanem faktycznym danych konfiguracyjnych Serwisu, znajdujących się w zakładce Ustawienia, co umożliwi mu prawidłowe korzystanie z funkcji Serwisu.
 2. Użytkownik powinien unikać istotnych zmian w konfiguracji Serwisu po rozpoczęciu ewidencjonowania dokumentów w Serwisie.
 3. Użytkownik winien stosować silne hasła zgodnie z wymaganiami Serwisu i winien chronić hasła przed dostępem osób trzecich, zgodnie z zasadami określonymi w pkt VIII Zasady Bezpieczeństwa.
 4. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z opisem działania Serwisu i jego poszczególnych funkcji i stosować się do zaleceń i instrukcji Serwisu, wynikających bądź z opisu, bądź pojawiających się w trakcie użytkowania między innymi w postaci komunikatów i zadań.
 5. Użytkownik zobowiązany jest posiadać oryginały dokumentów ewidencjonowanych w Serwisie.
 6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zgodność dokumentów ewidencjonowanych w Serwisie ze stanem faktycznym.
 7. Użytkownik zobowiązany jest kontrolować dokumenty ewidencjonowane w Serwisie pod względem formalnym i rachunkowym.
 8. Użytkownik zobowiązany jest opisywać i archiwizować oryginały dokumentów zgodnie z zasadami wynikającymi z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów z dnia 23 grudnia 2019 r. ( DZ.U. z 2019 r. poz. 2544).
 9. Użytkownik zobowiązany jest wystawiać faktury sprzedaży z właściwymi stawkami VAT dla sprzedawanych towarów/usług.
 10. Użytkownik zobowiązany jest zachowywać kopie wystawionych lub wygenerowanych za pomocą Serwisu dokumentów, w tym w szczególności faktur sprzedaży, rejestrów VAT, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w postaci wydruku z Serwisu lub zapisu elektronicznego wykonanego poza Serwisem (na komputerze Użytkownika lub zewnętrznym nośniku informacji).
 11. Użytkownik zobowiązany jest zachować staranność i ostrożność przy wszelkich transakcjach nietypowych lub transakcjach o znacznej wartości i w razie wątpliwości zasięgnąć fachowej porady.
 12. Użytkownik korzystający z Funkcjonalności Moja księgowość zobowiązany jest wprowadzić dokumenty za dany miesiąc księgowy oraz zamknąć miesiąc (najpóźniej jeden dzień przed terminem płatności podatku PIT).
 13. W przypadku użytkowania Funkcjonalności Moja księgowość, Użytkownik jest odpowiedzialny za terminową wysyłkę pliku JPK.
 14. Użytkownik Funkcjonalności Moja księgowość zobowiązany jest starannie analizować instrukcje i ostrzeżenia Serwisu generowane po zastosowaniu funkcji „Uruchom proces kontroli”, jak również generowane w innych przypadkach.
 15. Użytkownik nie może umieszczać w Serwisie treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym zasady współżycia społecznego, w szczególności treści: pornograficznych, obscenicznych, wulgarnych, zniesławiających, dyskryminujących, rasistowskich, ksenofobicznych lub nazistowskich
 16. Użytkownicy nie mogą:
 • używać Serwisu do celów niezgodnych z prawem;
 • rozpowszechniać i powielać utwory chronione prawami autorskimi lub korzystać z tych utworów, bez odpowiedniego upoważnienia wynikającego z przepisów prawa lub zgody osoby, której prawa autorskie przysługują;
 • modyfikować fizycznych lub logicznych struktur wykorzystywanych sieci,
 • unikać, usuwać, wyłączać lub unieruchamiać jakichkolwiek środki bezpieczeństwa Serwisu wprowadzone przez Operatora;
 • tłumaczyć, dekompilować lub dezasemblować kody oprogramowania Serwisu;
 • korzystać z programów, funkcji programów lub innych urządzeń technicznych w celu umożliwienia korzystania z Serwisu poprzez unikanie interfejsu użytkownika, w szczególności poprzez stosowanie skryptów czy robotów;
 • wprowadzać wirusy, trojany lub inne szkodliwe programy, które stanowią potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa Serwisu;
 • przeprowadzać testy porównawcze lub inne testy przepustowości infrastruktury technicznej Operatora;
 • tworzyć podobny produkt, usługę lub API, którego głównym celem jest świadczenie Usług;
 • opracowywać, wprowadzać na rynek lub szkolić algorytmy IDE / kategoryzacji semantycznej oraz automatycznego generowania księgowań;
 • szkodzić reputacji Operatora poprzez oczernianie Serwisu lub Operatora lub jego pracowników, w tym w Internecie lub w serwisach społecznościowych.
 1. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej.

 

XI. Obowiązki Operatora

 1. Operator dołoży należytej staranności by Serwis, w zakresie usług świadczonych elektronicznie, bez udziału osób fizycznych, był dostępny w sieci Internet 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku, przy czym Operator zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usług w przypadku awarii, bądź modernizacji technicznej Serwisu. Każdorazowa przerwa techniczna w związku z modernizacją nie będzie dłuższa niż 8 godzin. O każdej przerwie technicznej w związku z modernizacją Użytkownik będzie informowany z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowaną przerwą.
 2. Operator dołoży należytej staranności by Serwis poprawnie wykonywał czynności opisane w punkcie IV.2-4 Regulaminu.
 3. Operator dołoży należytej staranności by Serwis poprawnie wyliczał podatki na bazie wprowadzonych dokumentów.
 4. Operator dołoży należytej staranności by Serwis poprawnie ewidencjonował wprowadzone dokumenty.
 5. Operator dołoży należytej staranności by Serwis był na bieżąco aktualizowany poprzez uwzględnianie zmian przepisów prawa mających wpływ na właściwe działanie Serwisu lub poszczególnych Funkcjonalności.
 6. O ile Użytkownik korzystać będzie z usługi wysyłania plików JPK, to Operator dołoży należytej staranności by Serwis terminowo wysyłał pliki JPK.
 7. Operator zapewnienia ochronę informacji Użytkowników przetwarzanych w Serwisie poprzez stosowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001.

 

XII. Dane Użytkownika/Przetwarzanie danych osobowych

 1. Operator jako administrator danych osobowych będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika w celu udostępniania mu Funkcjonalności Serwisu i świadczenia Usług.
 2. Operator będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika wyłącznie w celu oraz w zakresie koniecznym do realizacji Usług oraz w przypadku, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Operatora, zgodnie z niniejszym Regulaminem i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w sytuacji, w której przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Operatora. Prawo to jest realizowane w ramach wyznaczonych przez obowiązujące przepisy.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo do żądania ich sprostowania. W zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego jego dane osobowe, które dostarczył Operatorowi (prawo do przenoszenia danych).
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania usunięcia danych lub zaprzestania przetwarzania dotyczących go danych lub ograniczenia ich przetwarzania poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres giglike@superksiegowa.pl, co oznacza, iż w przypadku, gdy dane te są niezbędne do świadczenia Usług przez Operatora dostęp do Serwisu zostanie zablokowany.
 6. W celu umożliwienia prawidłowego świadczenia Usług przez Operatora Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych osobowych oraz firmowych.
 7. Operator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Przekazanie danych Użytkownika przez Operatora osobom trzecim następuje tylko po uzyskaniu zgody Użytkownika.
 8. Na Użytkowniku, jako administratorze danych osobowych, spoczywają obowiązki wynikające z odpowiednich aktów prawnych, w zakresie danych osobowych, które wprowadza do Serwisu, w szczególności danych kontrahentów, będących osobami fizycznymi. Użytkownik, poprzez przyjęcie niniejszego Regulaminu powierza, w trybie aktualnie obowiązujących przepisów prawa przetwarzanie wyżej wymienionych danych Operatorowi, w sposób, w celu i w zakresie wynikającym z charakteru Usług świadczonych przez Operatora na rzecz Użytkownika, na czas w którym Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Usług Serwisu, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu.
 9. Wprowadzenie danych osobowych do Serwisu przez Użytkownika, stanowi polecenie Użytkownika, jako administratora, przetwarzania tych danych osobowych.
 10. W ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych Operator:
 • zapewnia, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w imieniu Operatora zobowiązały się do zachowania tajemnicy w odniesieniu do przetwarzanych danych;
 • wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych;
 • korzysta z usług innych podmiotów przetwarzających będących dostawcami serwerowych usług chmurowych;
 • biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga Użytkownikowi - administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw;
 • uwzględniając charakter przetwarzania, dostępne mu informacje oraz obowiązujące przepisy prawa, pomaga Użytkownikowi – administratorowi wywiązać się z jego obowiązków określonych prawem, w takim stopniu w jakim to pozostaje w związku z zakresem przetwarzania danych osobowych mu powierzonym;
 • z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, po zakończeniu świadczenia Usług, zależnie od decyzji Użytkownika - administratora usuwa lub zwraca mu dane osobowe oraz usuwa ich istniejące kopie;
 • udostępnia Użytkownikowi - administratorowi informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych obowiązującymi przepisami prawa.
 1. W przypadku skorzystania z Usługi niezgodnego z niniejszym Regulaminem, Operator ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Operator powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.
 2. W przypadku otrzymania przez Operatora urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych osobowych dostarczonych przez Użytkownika, Operator może uniemożliwić mu dostęp do tych danych. Operator nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych osobowych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Operator zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych, jednocześnie zakreślając dwutygodniowy termin na zgłoszenie zastrzeżenia przez Użytkownika do informacji powziętych przez Operatora.
 3. Z chwilą akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż:
 • dane osobowe Użytkownika (imię, nazwisko, NIP, adres email, adres prowadzenia działalności) będą przetwarzane, gromadzone, utrwalane, przechowywane, opracowywane i usuwane, na cele badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Serwis;
 • następujące dane techniczne będą zbierane, gromadzone i przetwarzane przez Operatora :
 • adres IP, z którego następuje połączenie z Serwisem,
 • wywołany adres internetowy (URL),
 • adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony Serwisu,
 • rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta,
 • innych informacji transmitowanych protokołem http.
 • będzie otrzymywał od Operatora na podany adres e-mail informacje o charakterze technicznym oraz inne dane związane z funkcjonowaniem Serwisu.

 

XIII. Opłaty

Użytkownik będąc beneficjentem Usług Serwisu wchodzących w skład Usług Giglike nie jest zobowiązany do uiszczania na rzecz Operatora jakiegokolwiek wynagrodzenia.

 

XIV. Korespondencja/Powiadomienia

 1. Wszelka korespondencja pisemna kierowana do Operatora będzie dostarczana na adres: CashDirector S.A. Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa.
 2. Wszelka korespondencja kierowana do Użytkownika niebędąca wiadomościami systemowymi, będzie dostarczana na adres e-mail Użytkownika. Wszelkie doręczenia będzie uważać się za prawidłowo dokonane, jeśli zostaną wysłane na powyższy adres e-mail. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za podanie prawidłowego adresu e-mail i jego aktualizację.
 3. Użytkownik zatwierdzając Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie od Serwisu w drodze e-mail i SMS, następujących informacji i powiadomień:
 • przypomnień o konieczności wykonania ważnych czynności, w tym terminach zapłaty podatków oraz zobowiązań względem dostawców, podejmowania działań celem ściągnięcia płatności od klientów, wykonywania innych zadań w Serwisie;
 • informacji o Funkcjonalnościach Serwisu i efektywnych sposobach korzystania z nich;
 • porad jak poprawić sytuację finansową korzystając z produktów finansowych;
 • powiadomień o działaniach zrealizowanych automatycznie przez Serwis;
 • zapytań o dodatkowe informacje wymagane przez Serwis;
 • plików PDF zawierających PKPiR, rejestry VAT
 • plików PDF zawierających kalkulacje podatków i deklaracje podatkowe;
 • wszelkich innych plików PDF generowanych przez Serwis;
 • innych informacji z Serwisu.

 

XV. Zasady odpowiedzialności

 1. Operator ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawność wykonywania przez Serwis czynności opisanych w punkcie IV.4. Regulaminu – Funkcjonalność Moja księgowość, w tym za poprawne wyliczenie podatków na bazie dokumentów prawidłowo wprowadzonych przez Użytkownika, poprawne zaewidencjonowanie wprowadzonych dokumentów oraz terminowe wysłanie plików JPK, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu. Odpowiedzialność Operatora względem Użytkowników ograniczona jest do maksymalnej kwoty 400 zł.
 2. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu błędnego użycia Serwisu lub Funkcjonalności, błędnego wprowadzenia dokumentów lub podania przez Użytkownika danych nieprawdziwych i w związku z tym generowania przez Serwis nieprawdziwych dokumentów księgowych lub podatkowych, a także z innych przyczyn niezależnych od Operatora.
 3. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu błędnego wykonywania przez Serwis czynności opisanych w punkcie IV.4. Regulaminu – Funkcjonalność Moja księgowość, w tym błędnego wyliczenia podatków na bazie dokumentów wprowadzonych oraz błędnego zaewidencjonowania wprowadzonych dokumentów, wynikających z dokonania przez Użytkownika zmian danych zawartych w zakładce Ustawienia, w szczególności Ustawienia firmowe i Ustawienia księgowe.
 4. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu zablokowania dostępu do Serwisu zgodnie z punktem III .
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli zaprzestanie świadczenia Usługi, o którym mowa w punkcie XII.1., z przyczyn zależnych od Operatora, trwało nie dłużej niż 24 godziny w miesiącu. W przypadku zaprzestania świadczenia Usługi Informatycznej przez okres dłuższy niż 24 godziny w danym miesiącu, Użytkownik będzie uprawniony do odszkodowania za dany miesiąc w kwocie 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za każdą godzinę ponad wymiar czasowy wskazany powyżej z ograniczeniem do kwoty 400 zł.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za awarie sieci Internet i spowodowaną tym niedostępność, ograniczoną dostępność czy też niewłaściwe działanie Serwisu lub jakiejkolwiek jego części.
 7. Poza odpowiedzialnością określoną w niniejszym punkcie XVI, Operator nie ponosi żadnej innej odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika bezpośrednio lub pośrednio, w tym szkody z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej, powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu lub jakiejkolwiek jego części. Wyłączona jest także odpowiedzialność Operatora z tytułu rękojmi.
 8. Wszelka odpowiedzialność Operatora uzależniona jest od dopełnienia przez Użytkownika obowiązków określonych w punkcie X i XVI.
 9. W żadnym wypadku Giglike nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działanie Serwisu, ani za prawidłowe świadczenie Usług, w tym Usług Dodatkowych przez Operatora. Odpowiedzialność Giglike ogranicza się do przekazania poprawnych i kompletnych danych Giggerów uprawnionych do Pakietu GIGpass S, zebranie odpowiednich zgód na przetwarzanie danych Giggerów oraz do zapłaty Operatorowi wynagrodzenia za udostępnione Giggerom Pakiety GIGpass S.

 

XVI. Postępowanie reklamacyjne / informacje o nieprawidłowościach

 1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczonymi przez Operatora Usługami należy zgłaszać do Operatora drogą mailową na adres: giglike@superksiegowa.pl wysyłając wiadomość z adresu e-mail Użytkownika nie później niż w ciągu 7 dni od dnia powzięcia przez Użytkownika informacji o zdarzeniu uzasadniającym reklamację.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko zgłaszającego oraz nr id firmy Użytkownika w Serwisie oraz numer telefonu kontaktowego. W razie potrzeby do zgłoszenia reklamacyjnego winny być podłączone stosowne obrazy dokumentów lub „zrzuty ekranu”.
 3. Użytkownik jest zobowiązany sygnalizować Operatorowi wszelkie zauważone nieprawidłowości w działaniu Serwisu przesyłając odpowiednią informację na adres poczty elektronicznej podany w punkcie 1.
 4. Operator bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w terminie 30 dni od chwili złożenia reklamacji poinformuje Użytkownika o wyniku postępowania reklamacyjnego poprzez wiadomość zwrotną na adres e-mail Użytkownika lub wiadomość systemową. Za chwilę złożenia reklamacji uznaje się wpływ do Operatora wiadomości e-mail.
 5. W przypadku niemożności załatwienia reklamacji w powyższym terminie, Operator informuje o tym Użytkownika, podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.
 6. W razie gdy przeprowadzone postępowanie reklamacyjne wykazało bezzasadność reklamacji Giger ma prawo w terminie 14 dni od otrzymania odpowiedzi od CashDirector zgłosić zastrzeżenia do takiego rozstrzygnięcia, a sprawa reklamacji Gigera zostanie ostatecznie rozstrzygnięta w porozumieniu z Giglike.

 

XVII. Ochrona praw własności intelektualnej

 1. Wybór i układ treści udostępnianych w Serwisie oraz Funkcjonalności stanowią utwory w rozumieniu ustawy Prawo autorskie i jako takie korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa.
 2. Z ochrony wskazanej w punkcie 1 korzystają również wszelkie inne utwory, znaki towarowe oraz inne elementy takie jak m.in. teksty, zdjęcia czy multimedia umieszczone w Serwisie, bądź Funkcjonalności.
 3. Korzystanie z Serwisu, bądź jakiejkolwiek jego części przez Użytkownika nie oznacza nabycia przez niego jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów.
 4. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu jest możliwe dla własnych potrzeb Użytkownika związanych z prowadzeniem dokumentacji jego działalności gospodarczej, w zakresie uregulowanym niniejszym Regulaminem. Użytkownik nie ma prawa wykorzystywać Serwisu dla świadczenia usług osobom trzecim.
 5. Zabronione jest kopiowanie czy modyfikowanie, w tym usuwanie jakiejkolwiek części lub elementu Serwisu, bądź Funkcjonalności w całości lub części a także modyfikowanie czy wykorzystywanie w sposób inny niż określony w Regulaminie, bez uprzedniej zgody Operatora, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

 

XVIII. Zmiany Regulaminu

 1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wprowadzane przez Operatora będą niezwłocznie publikowane jako nowy tekst jednolity Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie.
 3. Zmiana Regulaminu wiąże zarejestrowanego Użytkownika Serwisu („Dotychczasowy Użytkownik”) po upływie 14 (czternastu) dni od chwili poinformowania go o zmianie za pomocą wiadomości systemowej w Serwisie lub wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Użytkownika. W przypadku, gdy Dotychczasowy Użytkownik nie wyraża zgody na nową treść Regulaminu winien zakomunikować ten fakt Operatorowi drogą mailową wysyłając wiadomość na adres giglike@superksiegowa.pl z adresu e-mail Użytkownika. W takim przypadku wchodzą w grę postanowienia punktu III Regulaminu.
 4. Zmiana Regulaminu w zakresie poszerzenia przez Operatora Funkcjonalności Serwisu lub wprowadzenia nowych elementów Funkcjonalności lub innych udogodnień dla Użytkowników obowiązuje od chwili publikacji w Serwisie, w taki sposób, że Dotychczasowy Użytkownik mógł się z nim zapoznać.

 

XIX. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych znajdą zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 3. Właściwymi do rozstrzygania sporów w związku ze świadczeniem Usług są właściwe sądy powszechne.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.03.2021 roku.

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

x