Polityka prywatności serwisu internetowego www.superksiegowa.pl

 

Ochrona Pani/Pana danych osobowych jako naszego Klienta i użytkownika strony internetowej www.superksiegowa.pl jest bardzo ważnym aspektem działalności naszej firmy. Nasza polityka w zakresie prywatności została przygotowana po to, aby zapoznać użytkowników z zasadami gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych na tej stronie internetowej oraz w naszej firmie.

Zasady dotyczące Polityki prywatności są dostępne na stronie głównej tej witryny internetowej, a także w każdym miejscu na stronach, gdzie użytkownicy przekazują swoje dane osobowe.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: CASHDIRECTOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich nr 96, 00-807 Warszawa (dalej: „CD”).

Zapewniamy przetwarzanie Pani/Pana dane z wykorzystaniem wszelkich środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa tych danych. CD wdrożył i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, utratą oraz zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Ponadto tam, gdzie udostępnia nam Pani/Pan swoje dane osobowe w celu innym, niż wskazany w umowie zakres współpracy, w szczególności w ramach postępowania rekrutacyjnego czy też zapytania ofertowego, administratorem Pani/Pana danych osobowych jest także CASHDIRECTOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich nr 96, 00-807 Warszawa.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań, prosimy o kontakt na adres e-mail: [email protected]

 

1. Dane, które otrzymujemy od Państwa i inne dane

W ramach naszej strony internetowej www.superksiegowa.pl, podajemy dane kontaktowe do naszej firmy, za pomocą których istnieje możliwość przekazania danych osobowych (np. e-mail, adres), ujawnienie takich informacji przez użytkownika jest w pełni dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Państwa zlecenia czy też odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania w ramach realizacji umowy.

 

2. Przetwarzanie danych osobowych

Państwa dane osobowe są przez nas wykorzystywane tylko do celu, w jakim zostały nam udostępnione, przetwarzamy Państwa dane osobowe przede wszystkim w następujących celach:

1. realizacji umowy,

2. marketingu towarów i usług własnych i podmiotów, które reprezentujemy,

3. przekazania informacji, o które Państwo poprosili,

4. rozpatrywania Państwa skarg lub uwag.

Państwa dane osobowe przechowywane są jedynie przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały ujawnione. Dane będą przechowywane przez następujące okresy w zależności od celu, w zakresie którego są przetwarzane:

a)   W razie zawarcia umowy, dane będą przetwarzane co do zasady przez czas obowiązywania tej umowy, a po jej zakończeniu – przez okres, w którym możliwe jest powstanie ewentualnych roszczeń z nią związanych. W razie powstania roszczeń, Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania postępowania sądowego uwzględniając okres egzekucji wyroku.

b)  przedstawiania ofert i prowadzenia działań marketingowych – dane będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu, nie dłużej niż okres przedawnienia roszczeń;

c)   rozliczeń podatkowych i księgowych oraz wewnętrznej archiwizacji – dane będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe do momentu przedawnienia się zobowiązań podatkowych;

d)   zapewnienia rozliczalności – dane takie, co do zasady mogą być przechowywane przez okres niezbędny do wykazania przez CD realizacji obowiązków prawnych. Informujemy jednak, iż będzie to miało miejsce w wyjątkowych przypadkach – np. w sytuacji, w której wyrażono by przez Panią/Pana sprzeciw wobec przetwarzania.

 

Dane osobowe podane w ramach procesu rekrutacji są przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji pracowników. Wszystkie udostępnione nam dane są usuwane najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji lub po zakończeniu celu przetwarzania, o ile udzielono stosownej zgody w tym zakresie.

Państwa dane mogą być przez nas przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu profilowania Państwa preferencji, aby wykorzystywać te dane do celów, które zostaną wyjaśnione w sytuacjach związanych z możliwością profilowania.

Przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych możemy posłużyć się podwykonawcami, działającymi w naszym imieniu. Nasi podwykonawcy będą przetwarzać dane wyłącznie w określonych przez nas celach. Przekazanie Państwa danych tym podmiotom może nastąpić z momentem podania przez Państwa tych danych w czasie rejestracji, a także później, przez czas, przez który przechowujemy Państwa dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej.

Ponadto, Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub innym podmiotom, jeżeli wyrazicie Państwo na to stosowną zgodę.

 

3. Prawa w zakresie przekazanych danych osobowych

W celu zapewnienia każdej osobie możliwości ochrony jej praw i wolności oraz zapewnienia kontroli nad przetwarzaniem należących do niej danych, mogą Państwo skorzystać ze swoich praw:

- prawa dostępu do danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie jej dane CD przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii.

Mogą Państwo zwrócić się do CD z wnioskiem o otrzymanie informacji, czy CD przetwarza Państwa dane osobowe.

- prawa do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Prawo do usunięcia danych może być zrealizowane w przypadkach, gdy CD nie ma podstaw prawnych do przetwarzania danych.

- prawa do przenoszenia danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła CD.

Wniosek o przeniesienie danych może złożyć osoba, której dane dotyczą. Informacja przekazywana będzie w formie pliku przekazywanego na zabezpieczonej hasłem płycie CD lub w innym sposób ustalony z Panią/Panem.

- prawa do ograniczenia przetwarzania danych - osoba, której dane dotyczą wskazuje, że wystąpiły przesłanki dla ograniczenia przetwarzania jej danych np. CD nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub usunięcie niektórych danych.

Każdy wniosek o ograniczenie przetwarzania danych będzie wymagał indywidualnego rozpatrzenia pod względem istniejących podstaw dla przetwarzania danych, celu i zakresu ich przetwarzanych.

- prawo do sprostowania danych – w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba osoba, której dane dotyczą informuje CD o zmianie swoich danych osobowych.

Mogą Państwo zwrócić się do CD z prośbą o sprostowanie nieprawidłowych, czy uzupełnienie niekompletnych danych osobowych.

- prawo sprzeciwu - w każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych można złożyć listownie na adres CD.

Państwa dane osobowe nie będą przesyłane do tzw. państw trzecich, niezapewniających wystarczającej ochrony danych osobowych. Informujemy Państwa, iż może się zdarzyć, że Państwa dane będą wysyłane lub przechowywane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (UE oraz Islandia, Lichtenstein i Norwegia) („EOG”), np. by postępować zgodnie z instrukcjami, przestrzegać obowiązku prawnego lub współpracować z usługodawcami, którzy świadczą CD swojego usługi w celu pomocy w prowadzeniu Państwa kont i świadczeniu naszych usług. Jeśli zaistnieje okoliczność, przez którą CD będzie zmuszona przekazać dane poza EOG, upewni się, że są one chronione w sposób wymagany przepisami prawa i podejmie stosowne środki w tym celu.

 

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych dotyczących narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

 

Ta witryna internetowa nie jest przeznaczona dla osób poniżej 18. roku życia

Nasza strona internetowa nie jest przeznaczona dla osób, które nie ukończyły 18 lat i dlatego też www.superksiegowa.pl nie gromadzi i nie przechowuje informacji dotyczących osób, o których wiadomo, że są niepełnoletnie.

 

4. Kontakt z Administratorem

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na nasz na adres e-mail przeznaczony do kontaktu w zakresie ochrony danych osobowych: [email protected]

 

Darmowe fakturowanie

Polityka prywatności